Alapszabály
Magyarországon a Héber Bibliával, az ahhoz kapcsolódó tudományterületekkel és kifejezetten a héber nyelvészettel évszázadok óta foglalkoznak a kutatók. E szakterület hazai munkássága olyan nagy neveket adott a nemzetközi tudományosságnak, mint Albert János, Alstedt János Henrik, Gyöngyösi Pál, Ágh István, Apáti Miklós, Balla Imre, Kalmár György, Mahler Ede, Blau Lajos, Bloch Móricz, Goldzicher Ignác, Bacher Vilmos, Aisleitner József, Hahn István, Papp László, Pákozdy László Márton (és még lehetne sorolni). Itthoni tevékenységük mégis felekezetileg meghatározott és egymástól elhatárolt maradt, nem lévén közös hazai műhely. A Magyar Hebraisztikai Társaság megalakulásával és munkájával ezt a hiátust kívánja pótolni, melyhez a létrejövő Egyesület alakuló közgyűlésén a megjelent tagok az alábbi alapszabályt állapították meg.

1) Az Egyesület neve:
Magyar Hebraisztikai Társaság

Az Egyesület székhelye:
1085 Budapest, József krt. 27.
Az Egyesület jogi személy, működését a Magyar Köztársaság területén fejti ki.

2) Az Egyesület céljai:
Az Egyesület fő célja, hogy keretet biztosítson a hebraisztikai tudomány hazai művelésének. Ezen belül kiemelt feladatai:

3) Az Egyesület tevékenysége:
Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében:
Az Egyesület oktatói tevékenységet csak nem szervezett formában, térítésmentesen, ismeretterjesztési szinten kíván végezni, az Egyesület kiadói tevékenysége tudományos folyóiar, illetve a célkitűzéekhez kapscolódó tudományos könyvek kiadására terjed ki. Az Egyesület tevékenysége elsődlegesen nonprofit jellegű, vállalkozási tevékenységet az Egyesület csak másodlagos jelleggel végezhet.

4) Az Egyesület tagjai, a tagsági viszony keletkezése és megszűnése:

Az Egyesület tagjai:

Az Egyesület rendes taga lehet minden olyan, a hebraisztika tudományában vagy annak határterületein szakirányú végzettséggel rendelkező vagy ezeken a szakterületeken dolgozó magyar állampolgár, aki az Egyesület céljaival egyetért, belépési nyilatkozatában az egyesület alapszabályát elfogadja, annak szellemében kíván tevékenykedni, és felvételét két tag ajánlásával kéri.

Pártoló tagként felvehető az, aki belépési nyilatkozatában elfogadja az alapszabályt, és vállalja az Egyesület szellemi, anyagi és erkölcsi támogatását. Pártoló tagként jogi személy is felvehető. A jogi személy pártoló tagok a jogaikat és kötelezetségeiket a bejegyzett képviselőik útján gyakorolják, illetve teljesítik.

Az Egyesületbe való belépés önkéntes, a felvétellel jön létre. Az egyesületi tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik, az Elnökség az Egyesület tagjairól nyilvántartást vezet.

A tagsági viszony megszűnik:

5) A tagok jogai és kötelességei

Az egyesületi tag jogai:

Az egyesületi tag kötelezettségei:
A pártoló tag jogai:

A pártoló tag kötelezettségei:

6) Az Egyesület szervezete:

Az Egyesület szervei:
A Közgyűlés:

Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll. A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni, de szükség szerint bármikor összehívható.


A Közgyűlést össze kell hívni, ha

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés 8 napon belül történő ismételt összehíváa esetén az eredeti napirenden szereplő kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképesség további feltétele, hogy a tagok figyelmént a halasztott Közgyűlés megtartása előtt a távollét jogkövetkezményeire az eredeti meghívóban felhívják.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű többséggel hozza. Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása titkos szavazással történik.

Kétharmados szótöbbség szükséges:


Az Elnökség:

Az Elnökség az Egyesület tevékenységének koordináló és irányító szerve. Tagjait a Közgyűlés választja, kettő éves időtartamra. Az Elnökség három főből, az elnökből, az alelnökből és a titkárból áll. Az Egyesület képviselője az elnök, aki az Egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá a nevét önállóan írja. A Bankszámla feletti rendelkezéshez a képviselő és a titkár aláírása szükséges.


Az Elnökség feladata és hatásköre:
Az Egyesület Elnöke:
Az Alelnök látja el az Elnk feladatait mindazokban az esetekben, ha az Elnök a jogai gyakorlásában és kötelezettségei teljesítésében akadályoztatva van.

Az Egyesület titkára:
Az Elnökség az ügyrendjét, ezen belül tagjainak feladat- és hatáskörét, valamint címhasználatát saja maga állapítja meg.

A Számvevő Bizottság:

A Számvevő Bizottság az Egyesület pénzügyi, gazdálkodási tevékenységének ellenőrző szerve, tagjait a Közgyűlés választja kettő évre. A Számvevőbizottság három tagból áll.

Számvizsgáló Bizottságnak nem lehet tagja, aki:
A Számvizsgáló Bizottság feladat- és hatásköre:

Az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság évente négyszer ülésezik, határozatait titkos szavazással általában egyszerű többséggel hozza. Az Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon legalább kettő tag jelen van.

Szavazategyenlőség esetén az ülést meg kell ismételni, a kérdést ismételt szavazásra kell feltenni. Két ülés közötti időszakban az ülést írásos szavazás helyettesíti. Az ily módon hozott határozatok egy tekintet alá esnek az üléseken hozott határozatokkal, es azt a határozatok könyvébe szabályszerűen be kell vezetni.


7) Az Egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása:

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

Az Egyesület bevételei: Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

A tagok évi egy alkalommal kötelesek tagdíjat fizetni, a rendes tagok díja évi 5 000, -ft, a pártoló tagok díja 3 000, -Ft évente.

8) Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület megszűnik, ha: Az Egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – a vagyonáról a Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni.

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a PTK. 61. § - 64. §-ainak, valamint az 1989. évi II. tv. Rendelkezései az irányadók.Budapest, 2002 január 23.